Szerzőink

A Luther Kiadó kiemelt szerzői és szerkesztői, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel jelentkeznek sikeres kötetekkel, s akiknek írásai vagy szerkesztett kéziratai jellemzően a Luther Kiadó gondozásában jelennek meg.

Boda Zsuzsa

Boda Zsuzsa

Boda Zsuzsa a 2000-es évek eleje óta kisebb-nagyobb megszakításokkal dolgozik az evangélikus sajtóban. Újságírói végzettsége mellett pedagógus és andragógus diplomával, illetve idegenvezető képesítéssel is rendelkezik. Kezdetben az Evangélikus Élet, akkor még hetilap szerkesztőségében szerkesztőségvezetőként, majd újságíróként és lapszerkesztőként dolgozott. Az újságnál ellátott feladatai mellett gyermekeknek szóló kiadványai jelentek meg.

2019 óta nemcsak az Evangélikus Élet kéthetente megjelenő magazin állandó szerzője és egyik rovatszerkesztője, hanem könyveket is ír és szerkeszt, valamint rendszeresen vezeti a Luther Kiadó könyvbemutatóit. Házigazdája a kezdeményezésére életre hívott Könyvesbolti esték című rendezvénysorozatnak.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Csepregi Zoltán

Csepregi Zoltán

Csepregi Zoltán 1988-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem latin–ógörög szakán, 1994-ben az Evangélikus Teológiai Akadémia teológus-lelkész szakán végzett, majd 1998-ban a József Attila Tudományegyetem irodalomtudományi doktori programjában szerzett PhD-fokozatot. 2006 és 2010 között, valamint 2018-tól 2023-ig az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori tisztségét töltötte be, ugyanitt az Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Az MTA doktora, az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport tagja. 16–18. századi latin és német szövegeknek nemcsak kiadásával, hanem fordításával is foglalkozik.

A Luther válogatott művei című, a reformátor legfontosabb iratait tartalmazó új, tudományos igényű könyvsorozat kritikai kiadásának szerkesztője.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Cserháti Sándor

Cserháti Sándor

Cserháti Sándor (1930–2019) evangélikus lelkész, biblikus teológus, egyetemi tanár, exegéta és bibliafordító.

1953-ban történt lelkésszé avatása után segédlelkészként szolgált a budapest-fasori, a szegedi, a pécsi, a békéscsabai és a soltvadkerti gyülekezetben. 1960-tól ’68-ig a páhi–kaskantyúi, 1968-tól ’83-ig pedig a szegedi evangélikus gyülekezetben működött gyülekezeti lelkészként.

Hittudományi doktori címet 1973-ban az Evangélikus Teológiai Akadémián szerzett a Kolosséi levél alapján írt, A Krisztusban szeretett világ címmel benyújtott és megvédett disszertációjával. 1983-tól 2004-ig, nyugdíjba vonulásáig az Evangélikus Teológiai Akadémián, majd az egyetemi státust visszakapott Evangélikus Hittudományi Egyetemen az Újszövetségi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt. 1988–1990 között az Evangélikus Teológiai Akadémia dékánja. Nyugdíjazása után professor emeritusként segítette a tanszék munkáját.

Az oktatáson túlmenő tudományos szakmai munkássága számottevő. A fordítóbizottság tagjaként részt vett az új protestáns bibliafordítás elkészítésében (1975), az új bibliafordítás revíziós munkálataiban (1990), az újszövetségi bizottság elnökeként a Deuterokanonikus bibliai könyvek kiadása számára elkészítette a Salamon bölcsessége című könyv fordítását. Megírta Pál apostol filippibeliekhez (1975), kolosséiakhoz és Filemonhoz (1978), galatákhoz (1982) írt levelének magyarázatát. Balikó Zoltán efezusi levélről írt kommentárjának lektorálása és végső formába öntése is az ő nevéhez fűződik. Az ő tollából jelent meg Pál apostol korinthusiakhoz írt első (2008) és második (2009) levelének magyarázata. 2012-ben jelent meg Az Újszövetség teológiája című összegző műve.

Cserháti Sándor megkapta a Magyar Felsőoktatásért emlékplakettet. Tagja volt az SNTS (Societas Novi Testamenti Studiorum) nemzetközi újszövetséges társaságnak, a Magyar Bibliatársulat szöveggondozó bizottságának, a Magyar Ókortudományi Társaságnak és a Magyar Patrisztikai Társaságnak.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Fabiny Tamás

Fabiny Tamás

Fabiny Tamás lelkésszé avatása után a Siófok–Kötcse–Balatonszárszó társgyülekezetben volt segédlelkész, majd 1986-tól tizenhárom éven keresztül Budapesten, a kőbányai evangélikus gyülekezet lelkészeként szolgált. 1990 és 2006 között az Evangélikus Teológiai Akadémián, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tanított. Teológiai doktorátusát Erlangenben szerezte. 2005-től egyetemi tanár. 1990 óta jelennek meg kötetei biblikus és egyháztörténeti tárgykörben, igehirdetés-gyűjteményként és fiataloknak szóló kiadványként. 1996 és 2006 között a Duna Televízió külső munkatársaként vallási műsorokat szerkesztett. 2006 óta az Északi Egyházkerület püspöke. A feladatmegosztás alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház médiamunkáért, diakóniai munkáért, külügyi kapcsolatokért és a lelkésztovábbképzésért felelős püspöke. 2010 óta a Lutheránus Világszövetség alelnöke.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Fabiny Tibor

Fabiny Tibor

Fabiny Tibor angol szakos irodalomtörténész, teológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének vezetője, egyetemi tanár. Tanított az Eperjesi Egyetemen is. Korábbi munkahelyei a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a szegedi József Attila Tudományegyetem voltak.

Az 1993 óta működő Hermeneutikai Kutatóközpont vezetője. 2007-től a Magyarországi Luther Szövetség elnöke, 2016 óta a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke, a Hermeneutikai Füzetek, a Magyar Luther Könyvek és Füzetek sorozatszerkesztője. Evangélikus teológiát végzett. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált 2003-ban. Angliában, az Egyesült Államokban és Belgiumban kutatott, könyvei jelennek meg két évtizede a Biblia értelmezéséről, az irodalom és a teológia kapcsolatáról, Shakespeare és Milton műveiről. Kutatási területei: Shakespeare drámái, Luther és William Tyndale munkássága, a Biblia hatástörténete, bibliai tipológia, az irodalom és a teológia kapcsolata. Számos kutatási projekt vezetője. Könyvei angol és magyar nyelven jelennek meg. Alkalmilag szolgál a budakeszi gyülekezetben.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Füller Tímea

Füller Tímea

Füller Tímea az írásain keresztül sokaknak jó ismerőse; mintegy másfél évtizede az Evangélikus Élet című lap állandó szerzője, rovatgazdája. Végzettségét tekintve zeneművész, zenetanár, hitoktató.

Ötgyermekes édesanyaként, lelkészfeleségként gyakran meríti írásainak témáit a családjában történtekből, saját mindennapjaiból, de tágabb környezetében is nyitott szemmel jár, észreveszi a gyengéket, a magukra hagyottakat, a kiszolgáltatottakat; nem fél újra és újra megmutatni, milyen hétköznapi csodák részesei lehetünk, ha komolyan vesszük a „szeresd felebarátodat, mint magadat” bibliai parancsot. Nem hiányzik írásaiból a derű sem – és mindenekelőtt kiolvasható belőlük az a bizonyosság, hogy életünket Isten óvó, féltő szeretete kíséri.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Gáncs Tamás

Gáncs Tamás

Gáncs Tamás evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) adjunktusa. 1979-ben született Budapesten. 2000-ben kezdte meg teológiai tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán. 2001 és 2004 között a Kairosz folyóirat egyik szerkesztője, a teológushallgatók által alapított Jelenlét Műhely Egyesület egyik vezetője. 2006-ban szerzett teológus-lelkész diplomát, és ez év júniusában szentelték lelkésszé a Deák téri evangélikus templomban. 2013-tól a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze. Az EHE doktori iskolájában 2018-ban szerzett Phd fokozatot.

2019 decembere óta – nagyapja, Gáncs Aladár evangélikus lelkész nyomdokain járva, mégis teljesen más, saját hangnemben – az Evangélikus Élet magazin lelkiségi publicisztikarovatának, az Élő víznek a vezetője.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Kamarás István OJD

Kamarás István OJD

Kamarás István OJD (1941) akadémiai doktor. Magyartanári és könyvtáros-, majd szociológusdiplomát szerzett. Előbb az Országos Széchényi Könyvtár Olvasáskutatási Osztályát vezette, a Művelődéskutató Intézetben művészet- és vallásszociológusként dolgozott, az Országos Közoktatási Intézetben kezdett el foglalkozni az ember-, erkölcs- és vallásismeret oktatásával, majd a pécsi, azután a veszprémi egyetemen tanított művelődés-, művészet- és vallásszociológiát, vallástudományt és embertant. Emberismeret- és erkölcstankönyveket írt általános és középiskolásoknak, valamint egyetemi hallgatóknak. A veszprémi Pannon Egyetemen megalapította az Antropológia és Etika Tanszéket, és megindította az ember- és erkölcsismeret szakos tanárok képzését. Tankönyvei és tudományos művei mellett írt még szociográfiákat, regényeket, meséket és utópiát, hangjátékokat. Az írói nevében szereplő OJD, vagyis az Ordo Joculatorum Dei (Isten Bohócainak Rendje) a „derű evangéliuma” jegyében általa alapított rendhagyó rendre utal.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Keveházi László

Keveházi László

Keveházi László (1928) nyugalmazott evangélikus lelkész, esperes, egyháztörténész. A Sztehlo Gábor által létrehozott Gaudiopolisban (Örömváros) kikiáltott Gyermekköztársaság első miniszterelnöke.

Négy gimnáziumi osztály elvégzése után a nagyváradi Hadapródiskolába került. A második világháborús front kiteljesedését követőn a hadapródiskolát Ausztriába menekítették, ahol a szövetségesek fogságába estek. Több áthelyezés után a francia tengerparton Cherbourg volt az utolsó állomás, innen szabadult. Édesapját bebörtönözték, otthonukat elvették. Édesanyja javaslatára kereste fel Sztehlo Gábort, a gyermekmentő missziót folytató evangélikus lelkészt. Befogadták, majd megválasztották a Gaudiopolis miniszterelnökének. Itt végezte el a gimnáziumot, majd egy évig kémia–fizika szakos hallgató volt az egyetemen. Ezután következett életében a megtérés fordulata, innentől Isten szolgálatának szánta magát. Először Sopronban a Nagytarcsai Külmisszió Intézetben tanult kettő, majd Budapesten öt évig az Evangélikus Teológia Akadémián. 1956-ban feleségével Pilisre került lelkészi szolgálatba. Közben tizenhat évig a Pest Megyei Egyházmegye esperese volt. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 1989-től 1997-ig egyháztörténeti előadóként tanított. A kőszegi és környékbeli gyülekezetekben tíz évig helyettes lelkészként szolgált, már nyugdíjasan. 2005-ben kapta meg a teológia díszdoktora címet. Fő kutatási területe az egyetemes egyházi missziótörténet és a hazai reformáció története. Tudományos tevékenysége során több egyháztörténeti témájú könyve – tanulmányok, monográfiák, életrajzok – jelent meg.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Koczor Tamás

Koczor Tamás

Koczor Tamás evangélikus lelkész, hitoktató. Korábban a Dabas-Gyóni Evangélikus Egyházközség lelkészeként szolgált, valamint a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperesi tisztségét is betöltötte. Jelenleg a Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze és a Deák Téri Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze.

Rövid tárcanovelláit kitartó főszerkesztői unszolásra az akkor még hetilapként megjelenő Evangélikus Életben kezdte publikálni; ezek a történetek azóta kötetekké álltak össze.

Koczor Tamás közismerten jól adja elő történeteit – szóban és írásban egyaránt. Ezek mind olyan hétköznapi esetek, amelyek bárkivel megtörténhetnek. A szerző mégis az eredetiségre irányuló érzékenységgel éli át ezeket, és úgy írja meg őket, hogy mindenki megérti, és mindenki gazdagodik általuk. Koczor Tamás köteteiben nincsenek fikciós történetek. Minden esemény, személy, találkozás valós.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna tizenöt évig az Ecsenyi Evangélikus Egyházközség parókus lelkészeként szolgált. Jelenleg a Balatonboglár–Hács–Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze és a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. A járványhelyzet kikényszerítette „karantén” ideje tartalmas együttléteket adott hatfős családjának. Raczkó Zsuzsanna ez idő alatt kezdte írni Napi falatok címmel a gyülekezet honlapján ma már egyben olvasható, több mint félszáz igei meditációt. A pandémia időszakát naplószerűen dokumentáló kötet azóta újabb meditációgyűjteménnyel bővült. A rövid írások irodalmi igényességgel megírt bizonyságtételek Isten megtapasztalt és megtapasztalható szeretetéről.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Prodán Márta

Prodán Márta

„A jó, a szép, az igaz nyomában” – áll Prodán Márta maga szerkesztette, házilag nyomtatott és egy kávéra szóló adomány fejében reklámozott „zine”-je (magazinja) címlapján. Nem narratív, metonimikus szerző, ő nem dokumentál, nem eseménynaplót ír az itthoniak felé a németországi „rengetegben”. Szösszenetek című blogja és a hozzá tartozó nyomtatott melléklet belső történésekről szól – ott, „ahol az élet éppen történik”. Miközben főz, ápol, számol, olvas, énekel, bevásárol, gyülekezetbe és kórusba jár, munkát keres és zongorázik, ő szépirodalmat ír, s még inkább: nagyon szép irodalmat lelki történésekről, belső rezdülésekről, Istennel járó, hiteles, koherens és önazonos életről.

Prodán Márta élete nem kirívó: teljesen átlagos, hétköznapi életet él; egy adótanácsadó irodában dolgozik, szabadidejében az erdőt járja, olvas, naplót ír. Az olvasók ismerik és értik azokat a prototipikus helyzeteket, amelyekről ír. Különlegessége mégis, hogy ő „a jó részt választotta” (Lk 10,42).

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Reuss András

Reuss András

Reuss András (1938) az Evangélikus Teológiai Akadémia elvégzését és ordinációját (1961) követően Sopronban, Ózdon, Rudabányán és Budavárban szolgált segédlelkészként. 1970-től 1974-ig Budapest-Kelenföldön végzett lelkészi szolgálatot. 1974–1984 között az evangélikus egyház külügyi titkára, a Lutheránus Világszövetség budapesti világgyűlésének (1984) hazai szervezője volt. 1984-ben teológiai doktorátust szerzett. 1985–1989 között a budapest-angyalföldi gyülekezet lelkésze. Az Evangélikus Teológiai Akadémia Rendszeres Teológia Tanszékének tanára 1989-től, dékán 1992–1995 között, majd az új felsőoktatási törvénynek megfelelően az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora 1995–1998 között. Erre az időre esett a diplomák hivatalos állami elismerése, a felsőoktatási törvénynek való megfeleltetés, az első akkreditációs eljárás és a doktori iskola megalapítása. Több száz tudományos és ismeretterjesztő publikáció szerzője. 1991–1999 között a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke. 2018-ban Ordass Lajos-díjjal, 2021-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. Az evangélikus egyház ötkötetes hitvallási iratai könyvsorozatának, a Konkordiakönyv kritikai kiadásának (2008–2020) szerkesztője.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Szabó Lajos

Szabó Lajos

Szabó Lajos gyakorlati teológus. Tanulmányait az Evangélikus Teológiai Akadémián és a Friedrich Alexander Universität (Erlangen-Nürnberg) intézményekben végezte. Gyülekezeti lelkészként szolgált Pécsett és környékén, valamint a Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközségben. 1992-ben szerzett doktori fokozatot, disszertációjának címe: A tanítás a gyülekezetépítés tükrében. 1993-tól tanszékvezető az EHE Gyakorlati Teológiai Tanszékén. Az EHE rektora 1998–2006 között, majd 2010-től 2018-ig. Több gyakorlati teológiai könyv, számos, nagy példányszámban eladott igehirdetés-gyűjtemény, imádságos és meditációs kötet szerkesztője, illetve szerzője.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei

Varga Gyöngyi

Varga Gyöngyi

Varga Gyöngyi az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) habilitált docense. 1994-ben végzett az Evangélikus Teológiai Akadémián, ezt követően Miskolcon, a Diósgyőr-Vasgyári Evangélikus Egyházközség segédlelkészeként kezdte lelkészi hivatását. 1995–1998 között a Tübingeni Egyetem teológiai karán folytatott posztgraduális tanulmányokat. 2003-ban szerzett doktori fokozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 2016-ban habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 2017 őszétől az EHE Ószövetségi Tanszékét vezeti. Korábban több éven keresztül az EHE egyik egyetemi lelkészeként is szolgált, 2004–2012 között az MEE Lelkészakadémiájának egyik vezetője volt. A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének alapító tagja. A Luther Kiadó legnagyobb példányszámban eladott lelkiségi témájú könyveinek szerzője.

A szerző kiadónknál megjelent kötetei